preskoči na sadržaj

Srednja škola Prelog

 > Naslovnica
Vijesti

UPIŠI SE!

Autor: Đurđica Katanec, 27. 6. 2018.

Dragi budući srednjoškolci, vrijeme je za upis u pravi program.

Odaberi ono što najviše odgovara tvojoj mjeri a SŠP je tu da ti ponudi puno više od samog programa.

Naravno, čeka te velika promjena. Nesiguran si i pomalo u panici. Odvaži se i budi bez brige – upiši Srednju školu Prelog, mi te čekamo :-)

U nastavku ti donosimo NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

 

KLASA: 602-03/18-11/04

URBROJ: 2109-61-01-18-1

 

Prelog, 15. lipnja 2018.

 

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17) Srednja škola Prelog objavljuje

 

 

NATJEČAJ ZA UPIS UČENIKA U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

 

U prvi razred srednje škole učenici se upisuju na osnovi Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole („Narodne novine“ br.  49/15. i 47/17.) i Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. („Narodne novine“ br. 47/18.).

 

STRUKTURA UPISA-pdf

 

 

 

Zajednička obavijest

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

 

 1. OPĆE ODREDBE

Pravo upisa u prvi razred srednje škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog obrazovanja, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje (u daljnjemu tekstu: ministar).

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.

U prvi razred srednje škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina. Iznimno, uz odobrenje školskog odbora, u prvi razred srednje škole može se upisati kandidat do navršenih 18 godina, a uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) kandidat stariji od 18 godina.

Dobne granice za upis kandidata u pojedine programe srednjega umjetničkog obrazovanja propisane su zakonom koji uređuje umjetničko obrazovanje.

Prijave i upis kandidata u prve razrede srednjih škola provode se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ), osim u posebnim slučajevima propisanim odlukom o upisu iz stavka 1. ove točke.

U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

 

A.1 Upis kandidata koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije

Kandidat koji je strani državljanin iz zemlje izvan Europske unije može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik bez plaćanja troškova školovanja ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

 • ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti odnosno javnih ustanova;
 • ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;
 • ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;
 • ako roditelj ili skrbnik te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenoga boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;
 • ako roditelj ili skrbnik te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;  
 • ako je roditelj ili skrbnik te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;
 • ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe azilant ili tražitelj azila;
 • ako je takva osoba ili roditelj ili skrbnik te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

Kandidat strani državljanin iz zemalja izvan Europske unije, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta iz stavka 1. ove točke, može se upisati u srednju školu kao redoviti učenik uz obvezu plaćanja troškova školarine, ako ima reguliran status boravka sukladno zakonu kojim je uređen status stranaca.

Odluku o godišnjim troškovima školovanja učenika iz stavka 2. ove točke donosi osnivač školske ustanove na prijedlog školskoga odbora.

Iznimno od stavka 2. ove točke, osnivač može, na prijedlog školskoga odbora, donijeti odluku kojom učenika oslobađa obveze plaćanja troškova školarine.

 

 

 1. UPISNI ROKOVI

Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednje škole u šk. god. 2018./2019. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.

 

B.1.  LJETNI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav

25. 5. 2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

13. 6. 2018.

Početak prijava obrazovnih programa

26. 6. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

2. 7. 2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata:

Provjera znanja engleskog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik

Provjera znanja njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik

 

3. 7. 2018. u 9,00 sati

 

3. 7. 2018. u 10,00 sati

 

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26. 6. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25. 5. – 26. 6. 2018.

Unos prigovora na unesene osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate  dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

 

6. – 7. 7. 2018.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9. 7. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10. 7. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

 

12. 7. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

13. 7. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnička ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) u Srednju školu Prelog

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u

Srednju školu Prelog

 

 

 

16.  i  17. 7. 2018.

od 8 do 15 sati

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski rok

20. 7. 2018.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

11. 8. 2018.

 

B.2. JESENSKI UPISNI ROK

Opis postupaka

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21. 8. 2018.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

 

21. 8. 2018.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22. 8. 2018.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata:

Provjera znanja engleskog i njemačkog jezika za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi, a biraju ga kao prvi strani jezik

 

 

23. 8. 2018. u 10,00 sati

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

 

24. 8. 2018.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27. 8. 2018.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

 

 

29. 8. 2018.

Objava konačnih ljestvica poretka

30. 8. 2018.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u Srednju školu Prelog

 

 

31. 8. 2018.

 

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog roka

1. 9. 2018.

 

B.3. NAKNADNI ROK ZA UPIS UČENIKA NAKON ISTEKA JESENSKOG ROKA

Učenici koji ne ostvare pravo na upis u ljetnome ili jesenskome upisnom roku mogu se prijaviti za upis u naknadnome roku za upis u srednju školu u program obrazovanja u kojemu je nakon jesenskog upisnog roka ostalo slobodnih mjesta u okviru broja upisnih mjesta propisanih Strukturom, a utvrđenih u NISpuSŠ – u.

Učenici iz stavka 1. ove točke, za prijavu moraju ispunjavati sve uvjete propisane Pravilnikom o elementima i kriterijima te natječajem škole.

Učenici se za upis u naknadnome roku školi mogu prijaviti od 3. do 7. rujna 2018. godine.

Upisno povjerenstvo škole o upisu učenika u naknadnome roku odlučuje temeljem pisanoga zahtjeva učenika te podatke o upisu unosi u NISpuSŠ, po zaprimljenoj potpisanoj upisnici učenika te ostaloj dokumentaciji potrebnoj za upis.

Nakon završetka naknadnoga upisnog roka Ministarstvo utvrđuje konačan broj razrednih odjela i broj upisanih učenika.

B.4.  PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Ljetni upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

25. 5.  – 9. 6. 2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

25. 5. – 9. 6. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

25. 5.  – 15. 6. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

25. 5.  – 15. 6. 2018.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

15. 6. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

-

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 6. 2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

23. 6. 2018.

Jesenski upisni rok

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. i 17. 8. 2018.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. i 17. 8. 2018.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

16. i 17. 8. 2018.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. i 17. 8. 2018.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17. 8. 2018.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

-

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21. 8. 2018.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21. 8. 2018.

 

 

 1. PRIJAVA I UPIS UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

Učenici se prijavljuju i upisuju u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. elektroničkim načinom putem mrežne stranice Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (u daljnjemu tekstu: NISpuSŠ) www.upisi.hr a na temelju ovog natječaja za upis.

 

C.1. Prijava učenika za upis u srednju školu

Učenici koji osnovno obrazovanje završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2017./2018. prijavljuju se u NISpuSŠ u skladu s postupcima opisanima na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji osnovno obrazovanje ne završavaju kao redoviti učenici osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidati koji osnovno obrazovanje završavaju ili su završili u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidati koji nisu s pozitivnim uspjehom završili prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisali su se te žele ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidati koji su prethodne školske godine završili osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali se nisu upisali u srednju školu) prijavljuju se Središnjem prijavnom uredu na način opisan na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

Učenici koji se žele upisati u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019., a stekli su svjedodžbe koje nisu izdane u Republici hrvatskoj dužni su pokrenuti postupak priznavanja završenoga osnovnog obrazovanja. Na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (Narodne novine, broj 158/2003., 198/2003., 138/2006. i 45/2011.) postupak priznavanja

završenoga osnovnog obrazovanja u inozemstvu, radi pristupa srednjem obrazovanju u Republici Hrvatskoj, provodi školska ustanova u koju se podnositelj zahtjeva upisuje.

Postupci potvrđivanja (zaključavanja) lista prioriteta, potpisivanja i pohranjivanja prijavnica s konačnom listom prioriteta učenika opisani su na mrežnoj stranici www.upisi.hr.

 

C.2. Upis učenika u 1. razred srednje škole

Na temelju javne objave konačnih ljestvica poretka učenika u NISpuSŠ-u učenik ostvaruje pravo   upisa u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019.

Iznimno od stavka 1. ove točke, učenici koji se upisuju u programe obrazovanja za koje je potrebno dostaviti dokumente o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja za upis (dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaka u odabranom zanimanju, sklapanje ugovora o naukovanju i sl ) te učenici koji su ostvarili dodatna prava za upis, ostvaruju pravo upisa u srednju školu u školskoj godini 2018./2019. nakon dostave navedenih dokumenata u predviđenim rokovima iz točke B.1. i B.2 ovog natječaja, što u NISpuSŠ-u potvrđuje srednja škola u kojoj učenik ostvaruje pravo upisa sukladno konačnoj ljestvici poretka. Učenici koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima u točki B.1. i B.2. ovog natječaja gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr), koji je dužan dostaviti u srednju školu u rokovima utvrđenim u točkama B.1. i B.2. ovog natječaja.

Nakon što učenik potvrdi svoj upis vlastoručnim  potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) i dostavi ga srednjoj školi, učenik je upisan u I. razred srednje škole u školskoj godini 2018./2019. Ako učenik zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima sukladno točkama B.1. i B.2. ovog natječaja dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u 1. razred, dužan ga je dostaviti njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.

 

 1. ELEMENTI VREDNOVANJA

Za upis u I. razred srednje škole prijavljenom kandidatu vrednuju se i boduju zajednički, dodatan i poseban element.

 

D.1. ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA

Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.

Za upis kandidata u programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju manjem od tri godine vrednuje se zajednički element iz stavka 1. ove točke.

Za upis kandidata u programe za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje tri godine i programe obrazovanja za vezane obrte, uz element iz stavka 1. ove točke, vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik.

Na takav način moguće je steći najviše 50 bodova.

Za upis kandidata u gimnazijske programe i programe obrazovanja za stjecanje strukovne kvalifikacije u trajanju od najmanje četiri godine, uz element iz stavka 1. ove točke vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta: Hrvatski jezik, Matematika i prvi strani jezik te triju nastavnih predmeta važnih za nastavak obrazovanja u pojedinim programima obrazovanja od kojih su dva propisana Popisom predmeta posebno važnih za upis a jedan samostalno određuje srednja škola od obveznih nastavnih predmeta koji se uče u osnovnoj školi. Za programe koji se provode na jeziku i pismu nacionalnih manjina to je, u pravilu, nastavni predmet iz jezika nacionalne manjine (materinski jezik).

Na takav način moguće je steći najviše 80 bodova.

U slučaju da kandidatu u svjedodžbama za posljednje četiri godine osnovnog obrazovanja nije upisana ocjena iz nekog od nastavnih predmeta koji su značajni za prijavu za upis, za utvrđivanje broja bodova iz toga nastavnoga predmeta koristi se prosjek svih zaključnih ocjena na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.

 

D.2. DODATNI ELEMENT VREDNOVANJA

Dodatni element vrednovanja čine sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata.

Sposobnosti, darovitosti i znanja kandidata dokazuju se i vrednuju:

 • na osnovi provjere (ispitivanja) posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti;
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima u znanju;
 • na osnovi rezultata postignutih na natjecanjima školskih sportskih društava.

 

D.2.1. Vrednovanje na osnovi provjere posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti

U Srednjoj školi Prelog ne provodi se vrednovanje na osnovi provjere posebnih znanja, vještina, sposobnosti i darovitosti.

 

D.2.2. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja i u sportu

Kandidatu koji je ostvario postignuća na osnovi točaka  D.2.2.1. i D.2.2.2 ovoga natječaja vrednuje se isključivo jedno (najpovoljnije) postignuće.

 

D.2.2.1. Vrednovanje rezultata kandidata postignutih na natjecanjima iz znanja

Pravo na izravan upis ili dodatne bodove ostvaruju kandidati na osnovi rezultata koje su postigli na:

 • natjecanjima u znanju iz nastavnih predmeta: Hrvatskoga jezika, Matematike, prvoga stranog jezika;
 • natjecanjima u znanju iz dvaju nastavnih predmeta posebno značajnih za upis u skladu s Popisom predmeta posebno važnih za upis;
 • jednome natjecanju iz znanja koji samostalno određuje srednja škola iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, a koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Vrednuju se i boduju rezultati kandidata postignutih na državnim natjecanjima iz znanja iz Kataloga natjecanja i smotri učenika i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, koja se provode u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, a koja je odobrilo Ministarstvo te međunarodnim natjecanjima koje verificira Agencija za odgoj i obrazovanje, a prema sljedećoj tablici:

 

Državna/međunarodna natjecanja

Prvo, drugo ili treće osvojeno mjesto kao pojedinac u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

Izravan upis

(pod uvjetom da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis)

Prvo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

4 boda

 

Drugo osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

3 boda

 

Treće osvojeno mjesto kao član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu osnovnog obrazovanja

2 boda

 

Sudjelovanje kao pojedinac ili član skupine u 5., 6., 7. ili 8. razredu

1 bod

 

 

D.2.2.2. Vrednovanje rezultata kandidata  postignutih na sportskim natjecanjima

Kandidatima se vrednuju rezultati koje su postigli u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja na natjecanjima školskih sportskih društava koja su ustrojena prema Propisniku Državnoga prvenstva školskih sportskih društava Republike Hrvatske, a pod nadzorom natjecateljskog povjerenstva Hrvatskoga školskoga športskog saveza.

Pravo na dodatne bodove kandidati ostvaruju na temelju službene evidencije o rezultatima održanih natjecanja školskih sportskih društava koju vodi Hrvatski školski športski savez (HŠŠS).

 

Natjecanja školskih sportskih društava

 

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili prvo mjesto

3 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili drugo mjesto

2 boda

Učenici koji su na državnom natjecanju kao članovi ekipe osvojili treće mjesto

1 bod

 

D.3. POSEBAN ELEMENT VREDNOVANJA

Poseban element vrednovanja kandidata čini vrednovanje uspjeha:

 • kandidata sa zdravstvenim teškoćama;
 • kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima;
 • kandidata za upis na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine;
 • kandidata hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo.

Neovisno o tomu ispunjava li uvjete za ostvarivanje više prava, kandidatu će se priznati ostvarivanje isključivo jednoga prava od prava navedenih u točkama  D.3.1., D.3.2., D.3.3. i D.3.4. ovoga natječaja, i to onog koje je za njega najpovoljnije.

 

D.3.1. Vrednovanje uspjeha kandidata sa zdravstvenim teškoćama

Kandidat sa zdravstvenim teškoćama je kandidat koji je osnovno obrazovanje završio po redovitome nastavnom planu i programu, a kojem su teže zdravstvene teškoće i/ili dugotrajno liječenje utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnoga obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor srednjoškolskoga programa obrazovanja.

Kandidatu sa zdravstvenim teškoćama dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja za programe obrazovanja za koje posjeduje stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova kandidat iz stavka 1. ove točke obvezno prilaže:

 • stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

D.3.2. Vrednovanje uspjeha kandidata koji žive u otežanim uvjetima obrazovanja uzrokovanim nepovoljnim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima

Kandidatu koji živi u otežanim uvjetima uzrokovanim ekonomskim, socijalnim te odgojnim čimbenicima, a koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaje se jedan bod na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Kandidat živi u otežanim uvjetima obrazovanja iz stavka 1. koji su mogli utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi ako:

 • živi uz jednoga i/ili oba roditelja s dugotrajnom teškom bolesti;
 • živi uz oba roditelja koji se prema zakonu koji regulira poticanje zapošljavanja smatraju dugotrajno nezaposlenim osobama;
 • živi uz samohranoga roditelja (roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam se skrbi o svome djetetu i uzdržava ga) koji je korisnik socijalne skrbi sukladno zakonu koji uređuje socijalnu skrb i posjeduje rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja kao korisnika socijalne skrbi;
 • mu je jedan roditelj preminuo;
 • je dijete bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi prema zakonu koji uređuje socijalnu skrb.

Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove točke kandidat prilaže:

 • liječničku potvrdu o dugotrajnoj težoj bolesti jednoga i/ili oba roditelja;
 • potvrdu nadležnoga područnoga ureda Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o dugotrajnoj nezaposlenosti oba roditelja;
 • potvrdu o korištenju socijalne pomoći; rješenje ili drugi upravni akt centra za socijalnu skrb ili nadležnoga tijela u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice i Grada Zagreba o pravu samohranoga roditelja u statusu socijalne skrbi izdanih od ovlaštenih službi u zdravstvu, socijalnoj skrbi i za zapošljavanje;
 • ispravu iz matice umrlih ili smrtni list koje je izdalo nadležno tijelo u jedinici lokalne ili područne (regionalne) jedinice;
 • potvrdu nadležnoga centra za socijalnu skrb da je kandidat dijete bez roditelja ili odgovarajuće socijalne skrbi.

 

D.3.3. Vrednovanje uspjeha kandidata na osnovi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine

Kandidatu za upis koji je pripadnik romske nacionalne manjine, a živi u uvjetima koji su mogli nepovoljno utjecati na njegov školski uspjeh u osnovnoj školi, dodaju se dva boda na broj bodova koji je utvrđen tijekom postupka vrednovanja. S tako utvrđenim brojem bodova kandidat se rangira na ukupnoj ljestvici poretka.

Za ostvarivanje dodatnih bodova iz stavka 1. ove točke kandidat prilaže preporuku Vijeća romske nacionalne manjine odnosno registrirane romske udruge.

 

D.3.4. Vrednovanje uspjeha hrvatskih državljana čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo

Pravo na izravni upis u srednju školu, uz uvjet da zadovolje na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis, imaju kandidati hrvatski državljani čiji su roditelji državni službenici koji su po službenoj dužnosti u ime Republike Hrvatske bili upućeni na rad u inozemstvo, a koji su se najmanje dva od posljednjih četiriju razreda prethodnoga obrazovanja školovali u inozemstvu.

Za ostvarivanje prava na izravan upis iz stavka 1. ove točke kandidat obvezno mora priložiti odgovarajuće dokaze o boravku u inozemstvu, trajanju školovanja i razlozima boravka u inozemstvu (dokaz o državljanstvu, trajanju i razlozima boravka u inozemstvu te svjedodžbe razreda završenih u inozemstvu).

 1. VREDNOVANJE USPJEHA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Kandidat s teškoćama u razvoju je kandidat koji je osnovnu školu završio prema rješenju ureda državne uprave u županiji odnosno Gradskoga ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Ured) o primjerenome programu obrazovanja.

Kandidati iz stavka 1. ove točke rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Kandidati iz stavka 1. ove točke mora zadovoljiti na ispitu sposobnosti i darovitosti u školama u kojima je to uvjet za upis.

Pravo upisa u nekome programu obrazovanja ostvaruje onoliko kandidata koliko se u tome programu obrazovanja može upisati kandidata s teškoćama u razvoju sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine« broj 63/08 i 90/10).

Za ostvarenje prava iz stavka 2. ove točke kandidat obvezno prilaže:

– rješenje Ureda o primjerenom programu obrazovanja;

– stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje o sposobnostima i motivaciji učenika za, u pravilu pet, a najmanje tri primjerena programa obrazovanja (strukovnoga – s oznakom programa, umjetničkoga i/ili gimnazijskoga) izdanoga na temelju stručnog mišljenja nadležnoga školskog liječnika koji je pratio kandidata tijekom prethodnog obrazovanja, a na temelju prethodno dostavljene specijalističke medicinske dokumentacije o težim zdravstvenim teškoćama i/ili dugotrajnom liječenju koji su utjecali na postizanje rezultata tijekom prethodnog obrazovanja i/ili mu značajno sužavaju mogući izbor programa obrazovanja i zanimanja, prema stručno usuglašenoj metodologiji te obrade multidisciplinarnog tima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

 

 1.  ZDRAVSTVENA SPOSOBNOST KANDIDATA

Ovisno o tome što je propisano za određeni program obrazovanja, kandidat koji se upisuje u programe za koje je posebnim propisima i mjerilima određeno obvezno utvrđivanje zdravstvene sposobnosti, pri upisu u program obvezno dostavlja potvrdu nadležnoga školskog liječnika o zdravstvenoj sposobnosti kandidata za propisani program ili liječničku svjedodžbu medicine rada.

Iznimno, kandidat koji u trenutku upisa nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada dostavlja školi najkasnije do kraja prvoga polugodišta prvoga razreda.

 

 1. DODATNE PROVJERE ZNANJA STRANOG JEZIKA

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

Provjeru znanja iz stavka 1. ove točke provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje, o čemu sastavlja zapisnik.

Provjeru znanja iz stavka 1. ove točke kandidat polaže u jednoj školi i rezultati provjere vrijede za prijavu u druge škole koje uvjetuju znanje istoga stranog jezika. Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.

 

 

 

 1. UTVRĐIVANJE UKUPNOG REZULTATA KANDIDATA

Ljestvica poretka kandidata utvrđuje se na osnovi zajedničkoga, dodatnoga i posebnog elementa vrednovanja uz dokazivanje zdravstvene sposobnosti kandidata za obavljanje poslova i radnih zadaća u odabranom zanimanju, ako je to za odabrano zanimanje potrebno.

 1. POSTUPAK PODNOŠENJA I RJEŠAVANJA PRIGOVORA

Učenici i ostali kandidati mogu podnositi usmene i pisane prigovore tijekom provedbe postupka prijava i upisa učenika u I. razred srednje škole.

Redoviti učenik osnovne škole u Republici Hrvatskoj može usmeno prigovoriti svom razredniku zbog netočno navedenih zaključnih ocjena iz nastavnih predmeta, osobnih podataka ili podataka na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis i zatražiti njihov ispravak.

Kandidat koji nema status redovitog učenika osnovne škole u Republici Hrvatskoj (kandidat koji osnovno obrazovanje završava ili je završio u inozemstvu ili drugim obrazovnim sustavima; kandidat koji nije s pozitivnim uspjehom završio prvi razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, ispisao se te želi ponovno upisati prvi razred u drugome obrazovnom programu; kandidat koji je prethodne školske godine završio osnovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj, ali nije upisao srednju školu) može zbog netočno unesenih ocjena ili osobnih podataka usmeno prigovoriti Središnjem prijamnom uredu koji je unio podatke.

U slučaju da nisu ispravljeni netočno uneseni podaci, učenici i ostali kandidati mogu podnijeti pisani prigovor CARNetovoj službi za podršku obrazovnom sustavu na obrascu za prigovor koji je dostupan na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a.

U slučaju da učenik pri ocjenjivanju ispita sposobnosti i darovitosti nije zadovoljan ocjenom, može podnijeti prigovor pisanim putem srednjoj školi koja je provela ispit.

U slučaju da se utvrdi neregularnost ili nepravilnost u postupku provedbe ispita, ravnatelj srednje škole na prijedlog upisnoga povjerenstva mora otkloniti te nepravilnosti i utvrditi novu ocjenu.

Rokovi za podnošenje prigovora iz ove točke utvrđeni su u točkama B1, B2 i B3 ovog natječaja.

 

 

 

Ravnatelj:

Tomislav Gregur

 

 

 

Na mrežnoj stranici www.upisi.hr objavljene su publikacije „Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2018./2019. – Idemo u srednju!"

https://www.upisi.hr/upisi/Novosti/Novost/2469

 

 


Priloženi dokumenti:
Struktura_upisa.pdf (539.65 KB)


UPISI

 

UPUTE ZA ZAVRŠNI RAD

Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

FILM

Korisni linkovi
Brojač posjeta
Ispis statistike od 25. 10. 2012.

Ukupno: 14971549
CMS za škole logo
Srednja škola Prelog / Čakovečka 1, HR-40323 Prelog / ss-prelog.skole.hr / ured@ss-prelog.skole.hr
preskoči na navigaciju